Simpelpensioen; verrassend eenvoudig en voordelig!

Goedkoper, beter en sneller het pensioen voor uw medewerkers regelen?

Doe de pensioencheck in 5 minuten en kijk of Simpelpensioen bij u past!

In een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) leggen werkgevers en werknemers afspraken vast. Deze afspraken gelden naast de individuele arbeidsovereenkomst. Een Cao wordt per sector maar soms ook per bedrijf afgesloten. Op verzoek van de partijen wordt de Cao door de minister verbindend verklaard, waardoor alle werkgevers in die bepaalde sector gebonden zijn zich aan de Cao te houden.

U komt niet in aanmerking voor deelname aan het Simpelpensioen

Indien u wenst dat er contact met u wordt opgenomen, kunt u op de volgende pagina uw gegevens invullen.

Een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) voert de pensioenregeling uit voor alle medewerkers in een bepaalde branche. Vaak zijn werkgevers die in deze bedrijfstak werkzaam zijn verplicht de medewerkers aan te melden bij dit pensioenfonds. De verplichtstelling is geregeld in de wet Bpf. Een bedrijfspensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor alle medewerkers van een bepaald bedrijf.

Helaas, u komt niet in aanmerking voor deelname aan het Simpelpensioen.


Bij een premieovereenkomst (voor de komst van de pensioenwet beschikbare premieregeling genoemd)staat de premie die gestort wordt om pensioen op te bouwen vooraf vast. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van, onder andere, de beleggingsopbrengsten. Bij een uitkeringsovereenkomst (voorheen salarisdiensttijd regeling genoemd)wordt in de regeling bepaald welk pensioen de deelnemer op einddatum ontvangt. De hiervoor verschuldigde premie kan varieren.
Bij een uitkeringsovereenkomst staat vooraf vast welk pensioen de deelnemer op pensioendatum ontvangt. Bij een premieovereenkomst is dit, onder andere, afhankelijk van de beleggingsopbrengsten die op premie (na aftrek van kosten)worden gerealiseerd. Bij omzetting van regelingen dient de nodige zorgvuldigheid in acht te zijn genomen, met name voor wat betreft informatie aan, en instemming door de werknemers.

Om te bepalen of uw huidige regeling kan worden omgezet naar naar Simpelpensioen hebben we meer gegevens nodig.

Als u op de volgende pagina uw gegevens invult, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. We zoeken dan graag, samen met u, naar een passende oplossing.


Uw bedrijfssituatie past in principe bij het Simpelpensioen.

Ga nu verder op de volgende pagina met het invullen van de resterende vragen.

Het is niet zeker of Simpelpensioen de meest ideale oplossing voor u onderneming is. Wellicht zijn er oplossingen die nog beter aansluiten. Om dit te bepalen hebben we meer ionformatie nodig.

Als u op de volgende pagina uw gegevens invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. We zoeken dan graag, samen met u, naar het beste alternatief.

Ouderdomspensioen is het inkomen dat de werknemer ter beschikking krijgt op het moment dat hij 'met pensioen' gaat. Geef hier aan wat uw visie is ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het opbouwen van deze voorziening.

Het Simpelpensioen gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Geef hier aan wat uw visie is ten aanzien van het pensioen dat voor uw de werknemer beschikbaar komt. Let op: het antwoord op deze vraag geeft aan wat uw visie is ten aanzien van de hoogte van de voorziening. Het geeft niet aan in hoeverre de medewerkers bijdragen in de kosten van deze voorziening.

Het ambitieniveau van het Simpelpensioen is een pensioen dat als 'goed' gekwalificeerd kan worden. Het overstijgt dus het niveau van een 'basispensioen'.

Het door u gekozen ambitieniveau is o.h.a. alleen te realiseren met een uitkeringsovereenkomst. Bij dergelijke overeenkomsten zijn de investering fors en kunnen sterk fluctueren!

Een pensioen kan waarde- of welvaartsvast gemaakt worden door het, nadat de uitkeringen zijn ingegaan, jaarlijks te indexeren. Door indexatie wordt de hoogte bijvoorbeeld aangepast aan de stijging van de lonen of de stijging van de prijsindex. Indexeren kost geld en kan op verschillende manieren gefinancierd worden.

Het door u gekozen ambitieniveau is o.h.a. alleen te realiseren met een uitkeringsovereenkomst. Bij dergelijke overeenkomsten zijn de investering fors en kunnen sterk fluctueren!


Het Simpelpensioen kent standaard een dekking voor nabestaanden.

Deze mogelijkheid wordt helaas niet geboden in het Simpelpensioen.

De beleggingsvrijheid geeft aan of, en zo ja, hoeveel invloed de individuele medewerker moet hebben op de wijze waarop de pensioenpremie (na aftek van kosten) moet worden belegd. De beleggingsvrijheid bepaalt dus mede het risico dat de medewerker loopt dat het pensioen hoger of lager uitvalt.

Het door u gekozen ambitieniveau is over het algemeen alleen te realiseren met een uitkeringsovereenkomst.

Bij dergelijke overeenkomsten zijn de investering fors en kunnen sterk fluctueren!

Het Simpelpensioen kent géén beleggingsvrijheid.

Uw bedrijfssituatie past in principe bij het Simpelpensioen.

Helaas, het Simpelpensioen lijkt niet zo goed bij uw situatie te passen. Uiteraard zijn we u graag van dienst met een maatwerkadvies!

Vul nu de contactgegevens in, er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.

Een pensioen dat u uw medewerkers aanbiedt is een verplichting voor een lange termijn. Een eenmaal toegezegd pensioen kan niet meer zonder zwaarwichtige redenen in negatieve zin aangepast worden. Pensioenlasten kunnen door diverse oorzaken van jaar tot jaar varieren. Geef hier aan welke consequenties (onvoorziene) wijzigingen in de pensioenlast voor uw onderneming heeft.

Wellicht is het Simpelpensioen voor u een passende regeling, het kan echter ook zijn dat een ander soort regeling beter bij uw specifieke situatie past.

Vul nu de contactgegevens in, er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Het Simpelpensioen lijkt een prima oplossing voor uw bedrijf, om vast te stellen of dit daadwerkelijk zo is, is een diepergaande analyse noodzakelijk.

Vul nu de contact gegevens in, er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.

Contactgegevens


Geef hier een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden die er binnen uw bedijf worden verricht. Zijn de werkzaamheden van diverse aard geef dan, indien mogelijk, percentueel aan welke tijdsbesteding er voor de werkzaamheden geldt.
(dd/mm/jjjj)
Geef hier alle informatie aan die naar uw mening van belang kan zijn voor de pensioenregeling binnen uw bedrijf.

Wanneer u klaar bent met het invullen van bovenstaande gegevens, ga dan naar de volgende pagina om het formulier te verzenden.

Heeft u hulp nodig?

Een pensioen voor uw medewerkers regelen? Bij ons bespaart u tijd en kosten. Doe de Check en ervaar de verrassende eenvoud van ons advies